•  

  Уважаеми дами и господа, членове на Институт за Психодраатични Практики “ХИРОН” , на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, Управителният Съвет на ИПП”ХИРОН”отправя към всички членове на сдружението

  П О К А Н А

  за участие в годишното отчетно събрание,

  То ще се проведе на 16 февруари 2018 г. (петък) от 18.00 ч., в гр. София, ул. Казбек“ 18, Център за детско развитие и психологическо консултиране „Cognitiva.

  Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния Съвет на ИПП „Хирон“ за изминалия едногодишен период.

  2. Учредяване на консорциум между Институт за Психодраматични Практики „Хирон” и Българско Дружество по Психодрама и Групова Психотерапия с цел провеждане на Конфереция и Годишна среща на Федерация на Психодрама Тренинг Организициите през 2018 година: срок на Консорциума, задължения на организациите.

  • име на консорциума – ФЕПТО-ПРАВЕЦ’ 2018
  • дялово участие
  • разпределяне на печалби и загуби
  • представителство
  • седалище
  • приемане на договор на консорциума
  • срок на съществуване

  3. Прием на нови членове – с попълнена Молба за членство, която може да изтеглите по-долу.

  4. Други

  В дискусиите могат да участват всички членове, като при гласуване, по устав, ще бъдат зачетени гласовете само на редовните членове.

  При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18:30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

  Моля изпратете обратно писмо с потвърждение, че сте получили поканата!

  С уважение,

  УС на ИПП “ХИРОН”

   

  Молба за членство