•  

  Уважаеми дами и господа, членове на Институт за Психодраатични Практики “ХИРОН” , на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, Управителният Съвет на ИПП”ХИРОН”отправя към всички членове на сдружението

  П О К А Н А

  за участие в годишното отчетно събрание,

  То ще се проведе на 16 февруари 2018 г. (петък) от 18.00 ч., в гр. София, ул. Казбек“ 18, Център за детско развитие и психологическо консултиране „Cognitiva.

  Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния Съвет на ИПП „Хирон“ за изминалия едногодишен период.

  2. Учредяване на консорциум между Институт за Психодраматични Практики „Хирон” и Българско Дружество по Психодрама и Групова Психотерапия с цел провеждане на Конфереция и Годишна среща на Федерация на Психодрама Тренинг Организициите през 2018 година: срок на Консорциума, задължения на организациите.

  • име на консорциума – ФЕПТО-ПРАВЕЦ’ 2018
  • дялово участие
  • разпределяне на печалби и загуби
  • представителство
  • седалище
  • приемане на договор на консорциума
  • срок на съществуване

  3. Прием на нови членове – с попълнена Молба за членство, която може да изтеглите по-долу.

  4. Други

  В дискусиите могат да участват всички членове, като при гласуване, по устав, ще бъдат зачетени гласовете само на редовните членове.

  При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18:30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

  Моля изпратете обратно писмо с потвърждение, че сте получили поканата!

  С уважение,

  УС на ИПП “ХИРОН”

   

  Молба за членство

КАКВО ПРЕДСТОИ

*** *** ***

Стартира нова група I-во ниво юнгианска психодрама.

Групата завършва със сертификат за психодрама асистент, работещ под супервизия или като ко-водещ на психодрама терапевт.

Успешното завършване на това ниво дава възможност за продължение на обучението в група II-ро ниво за психодрама терапевт или психодрама водещ.

Продължителността на нивото е мин. 600 учебни часа, един уикенд в месеца.

Начало на групата - 20 април 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

ВОДЕЩИ:
КАТЕРИНА ИЛИЕВА, психодрама терапевт и юнгиански аналитик
АНЖЕЛА ХРИСТОФОРОВА, психодрама терапевт и юнгиански терапевт

*** *** ***

Септември, Октомври

Семинар  "Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг"