• Uncategorized 05.02.2020 Коментарите са изключени за Обучение

  Институт Хирон провежда обучение в следните направления:

  КЛАСИЧЕСКА ПСИХОДРАМА

  ЮНГИАНСКА ПСИХОДРАМА

  ПСИХОДРАМА В БИЗНЕСА

  ПСИХОДРАМА С ДЕЦА

 • Uncategorized 05.02.2020 Коментарите са изключени за ОСНОВНА ПРОГРАМА

  ИПП „Хирон“

  alchemy1

  СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЮНГИАНСКА ПСИХОДРАМА

  Обща продължителност на обучението –1200 академични часа  + 200 часа самостоятелна практика

  НАЧАЛНО НИВО – личен опит – 200 часа

  Изисквания за приемане в нивото
  o Интервю (цел – общо запознаване с кандидата, с мотивацията му и личностовата му зрялост)
  o Навършени 23 години

  A093

  ПЪРВО НИВО – 600 часа
  за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА-АСИСТЕНТ

  Изисквания за завършване на нивото
  o Не повече от 10% отсъствия
  o При завършването – есе на тема „Какъв беше опитът в групата за мен?”

  Съдържание
  o Личен опит в група с използване на теоретичната база и основните инструменти на психодрамата и аналитичната психология

  Изисквания за приемане в нивото
  o Завършена група за собствен опит по юнгианска психодрама –150 часа
  o Интервю (цел – запознаване с професионалната мотивация на кандидата)

  Съдържание на обучението
  o Личен опит в група –200 часа
  o Личен опит в индивидуални сесии – 50 часа
  o Разглеждане на теоретични теми, свързани с основните понятия в психодрамата и аналитичната психология, както и анализ на процеса – 150 часа
  o Самостоятелно водене под пряка супервизия –200 часа

  Изисквания за завършване на нивото

  Компетенции при завършването на първо ниво
  Знания:
  1) основи на теорията на психодрамата
  2) основи на теорията на аналитичната психология
  3) теоретични основи на груповата психотерапия; групов процес
  4) структура на психодраматичната сесия; терапевтични фактори в психодрамата и аналитичната психология
  Умения:
  1) в качеството на групов член – влизане в ролята на помощен Аз, протагонист, дубльор, поемане на роля в групова игра, даване на обратни връзки и споделяне.
  2) в качеството на водещ – разбиране, следване и катализиране на груповия процес чрез адекватен подбор на съответните техники, поставяне на сцена, водене на протагонист-центрирана игра с използване на размяна на роли, монолог, дублиране, огледало, хор.
  3) Изграждане на хипотеза при индивидуална заявка на клиент, базирана върху теоретичната база на психодрамата и аналитичната психология.
  4) работа със символен материал: използване на митологични мотиви, индивидуална и групова работа със сънища, рисунки и активно въображение.
  Нагласи и качества:
  1. себеразбиране
  2. разбиране на другите и емпатия
  3. вербализиране на емоции
  4. приемане и оценяване на индивидуалните особености и качества на всеки от членовете на групата
  5. приемане на индивидуалния път и темпо на развитие на клиента, с внимателно отношение към съпротивите и защитите му.

  A006

  Допълнителни изисквания
  o Не повече от 10% отсъствия
  o Максимум 20% от часовете да са набрани от тематични семинари на други водещи
  o Протоколи за всички проведени срещи
  o Минимум 7 лични игри
  o Самостоятелно водене – минимум 7 лични игри
  o Себерефлексия – 5 страници
  o Практически изпит пред комисия от трима обучители.

  ВТОРО НИВО – 400часа + 200 часа самостоятелна работа
  за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ С ЮНГИАНСКА ОРИЕНТАЦИЯ

  Изисквания за приемане в нивото

  o Завършена група за собствен опит и ниво 1 по психодрама с юнгианска ориентация – 800 часа
  o Интервю

  o Завършена бакалавърска степен в специалност, близка до практиката на кандидата и включваща задължително обучение по психология на развитието, теория за личността, психично здраве и патология, методи за психотерапия и социални системи.

  Съдържание на обучението

  • Тренинг в собствената обучителна група (240 ч), съдържащ:
  – участие в груповия процес, в това число минимум 5 лични игри, водене на лични и групови игри (минимум 7);
  – пряка супервизия – 100 часа;
  – теория под формата на изработване на хипотези, анализ на процеса, тълкуване на символен материал и др. – 50 ч.
  • Теория: тематични семинари – 100 часа
  • индиректна супервизия – 60 часа в група за супервизия или в индивидуална супервизия

  A039

  Изисквания за завършване на нивото

  Компетенции при завършване на второ ниво 
  • Задълбочено познаване на психодраматичните техники и техники за работа с несъзнаван материал на психодраматичната сцена.
  • Задълбочено познаване на основните теоретични концепти на аналитичната психология и прилагането им в психодрамата.
  • Задълбочено разбиране на символния език на несъзнаваното
  • Разбиране и управление на собствените емоции
  • Разбиране на динамиката на преноса и контра преноса.
  • Умения за водене на индивидуален случай чрез монодрама

  Допълнителни изисквания

  o Не повече от 10% отсъствия
  o Протоколи за самостоятелната практика и проведените срещи на групата
  o Супервизия – супервизията може да бъде допълнена чрез индивидуална супервизия, но задължително след като кандидата е присъствал на 90 часа супервизия, проведена в рамките на своята обучителна група и минимум 30 часа в група за супервизия
  o Теоретична разработка, описваща самостоятелната практика на обучаемия
  o Изпит пред комисия от трима психодрама водещи във формата на защита на теоретичната разработка

 • Uncategorized 05.02.2020 Коментарите са изключени за Надграждащо обучение

  Надграждащо обучение

  alchemy-laboratory-granger

  Обучителният курс за надграждащо обучение по Юнгианска психодрама е насочен към  дипломирани психодраматисти, както и за обучаващи се , завършили първо ниво на обучение по психодрама (по изключение, намиращи се в края на обучението на първо ниво).

  При включването в програмата за юнгианска психодрама се предполага, обучаващият се да продължи своя тренинг в основната обучителна група за психодрама-терапевт. Затова предлагаме формат – 10 часа месечно ( един ден от уикенд).

  Съдържание на надграждащия курс за придобиване на диплома за психодрама-терапевт с юнгианска ориентация:

  1. Базисен теоретичен курс – 40 ч.
  2. Работа със сянката – 40 ч.
  3. Мъжкото и женското начало в нас и в света – 60 ч.
  4. Работа с митове и приказки – 160 ч.
  5. Работа със сънища – 150 ч.
  6. Личен опит в индивидуална терапия – 50 ч.
  7. Групова супервизия – представяне на случай – 50 ч.
  8. Самостоятелна работа с клиенти, протоколирана – 150 ч.

  Освен участие в цялостния курс на обучение, вие можете да изберете да посещавате и отделен модул.

  Препоръчва се преди участието в отделен модул да сте преминали през базисния теоретичен курс.

  Заявки за кандидатстване : hiron.ipp@gmail.com  и на телефони: 0898 672230 и 0898 464770

 • Uncategorized 04.02.2020 Коментарите са изключени за две направления

  Програмата има две направления

  1318528964_stage_spotlight_03

  Основната  програма е насочена към студенти и професионалисти от помагащите професии, които нямат психодраматични умения. Те подлежат на цялостно обучение по стандартите на Институт „Хирон“ за придобиване на квалификация психодрама-терапевт (виж повече)

  1348682910_stage_spotlights_01

  Надграждащото обучение  е допълнително обучение за психодрама-терапевти или обучаващи се в края на първо ниво и във второ ниво, като обучаващите се продължават обучението си в своите обучителни групи и допълнително участват в юнгианските модули на програмата (виж повече)

  Успешното покриването на изскванията на програмата дава квалификацията психодрама-терапевт с юнгианска ориентация.

  Приемът става след провеждане на входящо интервю.

  Заявки за кандидатстване на адрес: hiron.ipp@gmail.com  и на телефони: 0898 672230 и 0898 464770

КАКВО ПРЕДСТОИ

*** *** ***

Стартира нова група I-во ниво юнгианска психодрама.

Групата завършва със сертификат за психодрама асистент, работещ под супервизия или като ко-водещ на психодрама терапевт.

Успешното завършване на това ниво дава възможност за продължение на обучението в група II-ро ниво за психодрама терапевт или психодрама водещ.

Продължителността на нивото е мин. 600 учебни часа, един уикенд в месеца.

Начало на групата - 20 април 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

ВОДЕЩИ:
КАТЕРИНА ИЛИЕВА, психодрама терапевт и юнгиански аналитик
АНЖЕЛА ХРИСТОФОРОВА, психодрама терапевт и юнгиански терапевт

*** *** ***

Септември, Октомври

Семинар  "Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг"