•  

  СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПСИХОДРАМА НА ИНСТИТУТ „ХИРОН”
  Обща продължителност на обучението – 1200 академични часа (по 45 минути) + 200 часа самостоятелна практика

  НИВО O – 200 часа
  Изисквания за приемане в нивото
  o Интервю (цел – общо запознаване с кандидата, с мотивацията и личностовата му зрялост)
  o Навършени 21 години
  Съдържание:
  o Личен опит в група с използване на основните инструменти на психодрамата.
  Изисквания за завършване на нивото
  o Не повече от 10% отсъствия
  o При завършването – есе на тема „Какво е психодрамата за мен?”

  НИВО I – за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА-АСИСТЕНТ – 600 часа
  Изисквания за приемане в нивото
  o Завършена група за собствен опит по психодрама – 200 часа
  o Интервю (цел – запознаване с професионалната мотивация на кандидата)
  Съдържание на обучението
  o Личен опит –250часа
  o Разглеждане на теоретични теми, свързани с основните понятия в психодрамата и анализ на процеса – 150 часа
  o Самостоятелно водене под пряка супервизия –200 часа
  Изисквания за завършване на нивото
  Компетенции при завършването на ниво 1
  Знания: 1) основи на теорията на психодрамата
  2) теоретични основи на груповата психотерапия; групов процес
  3) структура на психодраматичната сесия; терапевтични фактори в психодрамата
  Умения:
  1) в качеството на групов член -влизане в ролята на помощен Аз, протагонист, дубльор, поемане на роля в групова игра, даване на обратни връзки и споделяне.
  2) в качеството на водещ – разбиране, следване и катализиране на груповия процес чрез адекватен подбор на съответните техники, поставяне на сцена, водене на протагонист-центрирана игра с използване на монолог, дублиране, огледало, хор.
  Нагласи и качества:
  I.
  1. себеразбиране
  2. разбиране на другите и емпатия
  3. вербализиране на емоции
  4. позитивна оценка
  5. спонтанност
  • Владеене на основни психодраматични техники – огледало, дублиране, загрявания и др.
  • Изграждане на хипотеза при индивидуална заявка на клиент
  • Поставяне на сцена
  • Развиване и приключване на психодраматична игра
  Допълнителни изисквания

  o Не повече от 10% отсъствия
  o Максимум 20% от часовете да са набрани от тематични семинари на външни водещи
  o Протоколи за всички проведени срещи
  o Минимум 7 лични игри
  o Самостоятелно водене – минимум 7 лични игри
  o Себерефлексия – 5 страници
  o Практически изпит пред комисия от 3 психодрама водещи

  НИВО II – за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ – 400 часа обучение + 200 самостоятелна работа (водене на група, индивидуална психотерапия, използване на психодрама в обучение и др.)
  Изисквания за приемане в нивото
  o Завършена група за собствен опит и ниво 1 по психодрама – 800 часа
  o Интервю
  o Завършена бакалавърска степен в специалност, близка до практиката на кандидата и включваща задължително обучение по психология на развитието, теория за личността, психично здраве и патология, методи за психотерапия и социални системи.
  Съдържание на обучението
  o Лични игри – 100 часа
  o Супервизия – 150 часа; от тях индиректна супервизия – 60 часа в група за супервизия или в индивидуална супервизия, поне 5 представени случая.
  o Тематични семинари и теория – 160 часа
   Психопатология в детска възраст
   Тревожни разстройства и депресия
   Психодрама на лица със зависимости
   Хранителни разстройства
   Изследване на ефективността на психодрамата
   Психодраматична работа с двойки и семейства
  • Самостоятелно водене – 200 часа
  • Минимум 10 индивидуални сесии монодрама, взети в рамките на обучителните нива
  Изисквания за завършване на нивото
  Компетенции
  • Задълбочено познаване на психодраматичните техники
  • Умения във воденето на психодраматична група
  • Умения за водене на индивидуален случай чрез монодрама
  Допълнителни изисквания
  o Не повече от 10% отсъствия
  o Протоколи за самостоятелната практика и проведените срещи на групата
  o Теоретична разработка, описваща самостоятелната практика на обучаемия
  o Изпит пред комисия от трима психодрама водещи, във формата на защита на теоретичната разработкa.

   

 • Вашият коментар

КАКВО ПРЕДСТОИ

*** *** ***

Стартира нова група I-во ниво юнгианска психодрама.

Групата завършва със сертификат за психодрама асистент, работещ под супервизия или като ко-водещ на психодрама терапевт.

Успешното завършване на това ниво дава възможност за продължение на обучението в група II-ро ниво за психодрама терапевт или психодрама водещ.

Продължителността на нивото е мин. 600 учебни часа, един уикенд в месеца.

Начало на групата - 20 април 2024г.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

ВОДЕЩИ:
КАТЕРИНА ИЛИЕВА, психодрама терапевт и юнгиански аналитик
АНЖЕЛА ХРИСТОФОРОВА, психодрама терапевт и юнгиански терапевт

*** *** ***

Септември, Октомври

Семинар  "Основи  на аналитичната психология на К. Г. Юнг"