•  

  СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПСИХОДРАМА НА ИНСТИТУТ „ХИРОН”
  Обща продължителност на обучението – 1200 академични часа (по 45 минути) + 200 часа самостоятелна практика

  НИВО O – 200 часа
  Изисквания за приемане в нивото
  o Интервю (цел – общо запознаване с кандидата, с мотивацията и личностовата му зрялост)
  o Навършени 21 години
  Съдържание:
  o Личен опит в група с използване на основните инструменти на психодрамата.
  Изисквания за завършване на нивото
  o Не повече от 10% отсъствия
  o При завършването – есе на тема „Какво е психодрамата за мен?”

  НИВО I – за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА-АСИСТЕНТ – 600 часа
  Изисквания за приемане в нивото
  o Завършена група за собствен опит по психодрама – 200 часа
  o Интервю (цел – запознаване с професионалната мотивация на кандидата)
  Съдържание на обучението
  o Личен опит –250часа
  o Разглеждане на теоретични теми, свързани с основните понятия в психодрамата и анализ на процеса – 150 часа
  o Самостоятелно водене под пряка супервизия –200 часа
  Изисквания за завършване на нивото
  Компетенции при завършването на ниво 1
  Знания: 1) основи на теорията на психодрамата
  2) теоретични основи на груповата психотерапия; групов процес
  3) структура на психодраматичната сесия; терапевтични фактори в психодрамата
  Умения:
  1) в качеството на групов член -влизане в ролята на помощен Аз, протагонист, дубльор, поемане на роля в групова игра, даване на обратни връзки и споделяне.
  2) в качеството на водещ – разбиране, следване и катализиране на груповия процес чрез адекватен подбор на съответните техники, поставяне на сцена, водене на протагонист-центрирана игра с използване на монолог, дублиране, огледало, хор.
  Нагласи и качества:
  I.
  1. себеразбиране
  2. разбиране на другите и емпатия
  3. вербализиране на емоции
  4. позитивна оценка
  5. спонтанност
  • Владеене на основни психодраматични техники – огледало, дублиране, загрявания и др.
  • Изграждане на хипотеза при индивидуална заявка на клиент
  • Поставяне на сцена
  • Развиване и приключване на психодраматична игра
  Допълнителни изисквания

  o Не повече от 10% отсъствия
  o Максимум 20% от часовете да са набрани от тематични семинари на външни водещи
  o Протоколи за всички проведени срещи
  o Минимум 7 лични игри
  o Самостоятелно водене – минимум 7 лични игри
  o Себерефлексия – 5 страници
  o Практически изпит пред комисия от 3 психодрама водещи

  НИВО II – за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ – 400 часа обучение + 200 самостоятелна работа (водене на група, индивидуална психотерапия, използване на психодрама в обучение и др.)
  Изисквания за приемане в нивото
  o Завършена група за собствен опит и ниво 1 по психодрама – 800 часа
  o Интервю
  o Завършена бакалавърска степен в специалност, близка до практиката на кандидата и включваща задължително обучение по психология на развитието, теория за личността, психично здраве и патология, методи за психотерапия и социални системи.
  Съдържание на обучението
  o Лични игри – 100 часа
  o Супервизия – 150 часа; от тях индиректна супервизия – 60 часа в група за супервизия или в индивидуална супервизия, поне 5 представени случая.
  o Тематични семинари и теория – 160 часа
   Психопатология в детска възраст
   Тревожни разстройства и депресия
   Психодрама на лица със зависимости
   Хранителни разстройства
   Изследване на ефективността на психодрамата
   Психодраматична работа с двойки и семейства
  • Самостоятелно водене – 200 часа
  • Минимум 10 индивидуални сесии монодрама, взети в рамките на обучителните нива
  Изисквания за завършване на нивото
  Компетенции
  • Задълбочено познаване на психодраматичните техники
  • Умения във воденето на психодраматична група
  • Умения за водене на индивидуален случай чрез монодрама
  Допълнителни изисквания
  o Не повече от 10% отсъствия
  o Протоколи за самостоятелната практика и проведените срещи на групата
  o Теоретична разработка, описваща самостоятелната практика на обучаемия
  o Изпит пред комисия от трима психодрама водещи, във формата на защита на теоретичната разработкa.

   

 • Вашият коментар

КАКВО ПРЕДСТОИ

На 27 ЯНУАРИ'2024 стратира нова група за личен опит!

Водещи:
Десислава Колева
психолог, психодрама терапевт, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“, консултант по хранителни разстройства.

Ваня Димова
психолог, психодрама терапевт под супервизия, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“. За да заявите участието си в групата, моля пишете на мейл :

dessybkoleva@gmail.com или
vanya.dmv@gmail.com
Или се свържете с нас на:
0886895853 – Десислава Колева
0894417500 – Ваня Димова

                                              Очакваме Ви!

*** *** ***

Предстои стартиране на група за личен опит в класическа психодрама.

Групата завършва със сертификат, даващ възможност за продължение в обучителна група по психодрама на специалисти и студенти в сферата на помагащите професии, които желаят да продължат обучението си в областта на психотерапията.

Продължителността на групата е 200 учебни часа, един уикенд в месеца в рамките на една година.

Начало на групата - 20 януари 2024г.

Групата е подходяща за хора интересуващи се от обучението по психодрама и групова терапия. Но и за всеки, който търси личностно развитие и иска да потърси причините за своите затруднения.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

За контакти:
КАЛИНА БОЯДЖИЕВА
0887 750 734, kalinarb@yahoo.com