• Uncategorized 05.02.2020

  ИПП „Хирон“

  alchemy1

  СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЮНГИАНСКА ПСИХОДРАМА

  Обща продължителност на обучението –1200 академични часа  + 200 часа самостоятелна практика

  НАЧАЛНО НИВО – личен опит – 150 часа

  Изисквания за приемане в нивото
  o Интервю (цел – общо запознаване с кандидата, с мотивацията му и личностовата му зрялост)
  o Навършени 21 години

  A093

  ПЪРВО НИВО – 600 часа
  за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА-АСИСТЕНТ

  Изисквания за завършване на нивото
  o Не повече от 10% отсъствия
  o При завършването – есе на тема „Какъв беше опитът в групата за мен?”

  Съдържание
  o Личен опит в група с използване на теоретичната база и основните инструменти на психодрамата и аналитичната психология

  Изисквания за приемане в нивото
  o Завършена група за собствен опит по юнгианска психодрама –150 часа
  o Интервю (цел – запознаване с професионалната мотивация на кандидата)

  Съдържание на обучението
  o Личен опит в група –200 часа
  o Личен опит в индивидуални сесии – 50 часа
  o Разглеждане на теоретични теми, свързани с основните понятия в психодрамата и аналитичната психология, както и анализ на процеса – 150 часа
  o Самостоятелно водене под пряка супервизия –200 часа

  Изисквания за завършване на нивото

  Компетенции при завършването на първо ниво
  Знания:
  1) основи на теорията на психодрамата
  2) основи на теорията на аналитичната психология
  3) теоретични основи на груповата психотерапия; групов процес
  4) структура на психодраматичната сесия; терапевтични фактори в психодрамата и аналитичната психология
  Умения:
  1) в качеството на групов член – влизане в ролята на помощен Аз, протагонист, дубльор, поемане на роля в групова игра, даване на обратни връзки и споделяне.
  2) в качеството на водещ – разбиране, следване и катализиране на груповия процес чрез адекватен подбор на съответните техники, поставяне на сцена, водене на протагонист-центрирана игра с използване на размяна на роли, монолог, дублиране, огледало, хор.
  3) Изграждане на хипотеза при индивидуална заявка на клиент, базирана върху теоретичната база на психодрамата и аналитичната психология.
  4) работа със символен материал: използване на митологични мотиви, индивидуална и групова работа със сънища, рисунки и активно въображение.
  Нагласи и качества:
  1. себеразбиране
  2. разбиране на другите и емпатия
  3. вербализиране на емоции
  4. приемане и оценяване на индивидуалните особености и качества на всеки от членовете на групата
  5. приемане на индивидуалния път и темпо на развитие на клиента, с внимателно отношение към съпротивите и защитите му.

  A006

  Допълнителни изисквания
  o Не повече от 10% отсъствия
  o Максимум 20% от часовете да са набрани от тематични семинари на други водещи
  o Протоколи за всички проведени срещи
  o Минимум 7 лични игри
  o Самостоятелно водене – минимум 7 лични игри
  o Себерефлексия – 5 страници
  o Практически изпит пред комисия от трима обучители.

  ВТОРО НИВО – 400часа + 200 часа самостоятелна работа
  за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ С ЮНГИАНСКА ОРИЕНТАЦИЯ

  Изисквания за приемане в нивото

  o Завършена група за собствен опит и ниво 1 по психодрама с юнгианска ориентация – 800 часа
  o Интервю

  o Завършена бакалавърска степен в специалност, близка до практиката на кандидата и включваща задължително обучение по психология на развитието, теория за личността, психично здраве и патология, методи за психотерапия и социални системи.

  Съдържание на обучението

  • Тренинг в собствената обучителна група (240 ч), съдържащ:
  – участие в груповия процес, в това число минимум 5 лични игри, водене на лични и групови игри (минимум 7);
  – пряка супервизия – 100 часа;
  – теория под формата на изработване на хипотези, анализ на процеса, тълкуване на символен материал и др. – 50 ч.
  • Теория: тематични семинари – 100 часа
  • индиректна супервизия – 60 часа в група за супервизия или в индивидуална супервизия

  A039

  Изисквания за завършване на нивото

  Компетенции при завършване на второ ниво 
  • Задълбочено познаване на психодраматичните техники и техники за работа с несъзнаван материал на психодраматичната сцена.
  • Задълбочено познаване на основните теоретични концепти на аналитичната психология и прилагането им в психодрамата.
  • Задълбочено разбиране на символния език на несъзнаваното
  • Разбиране и управление на собствените емоции
  • Разбиране на динамиката на преноса и контра преноса.
  • Умения за водене на индивидуален случай чрез монодрама

  Допълнителни изисквания

  o Не повече от 10% отсъствия
  o Протоколи за самостоятелната практика и проведените срещи на групата
  o Супервизия – супервизията може да бъде допълнена чрез индивидуална супервизия, но задължително след като кандидата е присъствал на 90 часа супервизия, проведена в рамките на своята обучителна група и минимум 30 часа в група за супервизия
  o Теоретична разработка, описваща самостоятелната практика на обучаемия
  o Изпит пред комисия от трима психодрама водещи във формата на защита на теоретичната разработка

  Posted by Infoprim @ 0:35

 • Comments are closed.

КАКВО ПРЕДСТОИ

На 27 ЯНУАРИ'2024 стратира нова група за личен опит!

Водещи:
Десислава Колева
психолог, психодрама терапевт, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“, консултант по хранителни разстройства.

Ваня Димова
психолог, психодрама терапевт под супервизия, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“. За да заявите участието си в групата, моля пишете на мейл :

dessybkoleva@gmail.com или
vanya.dmv@gmail.com
Или се свържете с нас на:
0886895853 – Десислава Колева
0894417500 – Ваня Димова

                                              Очакваме Ви!

*** *** ***

Предстои стартиране на група за личен опит в класическа психодрама.

Групата завършва със сертификат, даващ възможност за продължение в обучителна група по психодрама на специалисти и студенти в сферата на помагащите професии, които желаят да продължат обучението си в областта на психотерапията.

Продължителността на групата е 200 учебни часа, един уикенд в месеца в рамките на една година.

Начало на групата - 20 януари 2024г.

Групата е подходяща за хора интересуващи се от обучението по психодрама и групова терапия. Но и за всеки, който търси личностно развитие и иска да потърси причините за своите затруднения.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

За контакти:
КАЛИНА БОЯДЖИЕВА
0887 750 734, kalinarb@yahoo.com