• Uncategorized 05.02.2020 Коментарите са изключени за Обучение

  Институт Хирон провежда обучение в следните направления:

  КЛАСИЧЕСКА ПСИХОДРАМА

  ЮНГИАНСКА ПСИХОДРАМА

  ПСИХОДРАМА В БИЗНЕСА

  ПСИХОДРАМА С ДЕЦА

 • Uncategorized 05.02.2020 Коментарите са изключени за ОСНОВНА ПРОГРАМА

  ИПП „Хирон“

  alchemy1

  СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЮНГИАНСКА ПСИХОДРАМА

  Обща продължителност на обучението –1200 академични часа  + 200 часа самостоятелна практика

  НАЧАЛНО НИВО – личен опит – 150 часа

  Изисквания за приемане в нивото
  o Интервю (цел – общо запознаване с кандидата, с мотивацията му и личностовата му зрялост)
  o Навършени 21 години

  A093

  ПЪРВО НИВО – 600 часа
  за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА-АСИСТЕНТ

  Изисквания за завършване на нивото
  o Не повече от 10% отсъствия
  o При завършването – есе на тема „Какъв беше опитът в групата за мен?”

  Съдържание
  o Личен опит в група с използване на теоретичната база и основните инструменти на психодрамата и аналитичната психология

  Изисквания за приемане в нивото
  o Завършена група за собствен опит по юнгианска психодрама –150 часа
  o Интервю (цел – запознаване с професионалната мотивация на кандидата)

  Съдържание на обучението
  o Личен опит в група –200 часа
  o Личен опит в индивидуални сесии – 50 часа
  o Разглеждане на теоретични теми, свързани с основните понятия в психодрамата и аналитичната психология, както и анализ на процеса – 150 часа
  o Самостоятелно водене под пряка супервизия –200 часа

  Изисквания за завършване на нивото

  Компетенции при завършването на първо ниво
  Знания:
  1) основи на теорията на психодрамата
  2) основи на теорията на аналитичната психология
  3) теоретични основи на груповата психотерапия; групов процес
  4) структура на психодраматичната сесия; терапевтични фактори в психодрамата и аналитичната психология
  Умения:
  1) в качеството на групов член – влизане в ролята на помощен Аз, протагонист, дубльор, поемане на роля в групова игра, даване на обратни връзки и споделяне.
  2) в качеството на водещ – разбиране, следване и катализиране на груповия процес чрез адекватен подбор на съответните техники, поставяне на сцена, водене на протагонист-центрирана игра с използване на размяна на роли, монолог, дублиране, огледало, хор.
  3) Изграждане на хипотеза при индивидуална заявка на клиент, базирана върху теоретичната база на психодрамата и аналитичната психология.
  4) работа със символен материал: използване на митологични мотиви, индивидуална и групова работа със сънища, рисунки и активно въображение.
  Нагласи и качества:
  1. себеразбиране
  2. разбиране на другите и емпатия
  3. вербализиране на емоции
  4. приемане и оценяване на индивидуалните особености и качества на всеки от членовете на групата
  5. приемане на индивидуалния път и темпо на развитие на клиента, с внимателно отношение към съпротивите и защитите му.

  A006

  Допълнителни изисквания
  o Не повече от 10% отсъствия
  o Максимум 20% от часовете да са набрани от тематични семинари на други водещи
  o Протоколи за всички проведени срещи
  o Минимум 7 лични игри
  o Самостоятелно водене – минимум 7 лични игри
  o Себерефлексия – 5 страници
  o Практически изпит пред комисия от трима обучители.

  ВТОРО НИВО – 400часа + 200 часа самостоятелна работа
  за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ С ЮНГИАНСКА ОРИЕНТАЦИЯ

  Изисквания за приемане в нивото

  o Завършена група за собствен опит и ниво 1 по психодрама с юнгианска ориентация – 800 часа
  o Интервю

  o Завършена бакалавърска степен в специалност, близка до практиката на кандидата и включваща задължително обучение по психология на развитието, теория за личността, психично здраве и патология, методи за психотерапия и социални системи.

  Съдържание на обучението

  • Тренинг в собствената обучителна група (240 ч), съдържащ:
  – участие в груповия процес, в това число минимум 5 лични игри, водене на лични и групови игри (минимум 7);
  – пряка супервизия – 100 часа;
  – теория под формата на изработване на хипотези, анализ на процеса, тълкуване на символен материал и др. – 50 ч.
  • Теория: тематични семинари – 100 часа
  • индиректна супервизия – 60 часа в група за супервизия или в индивидуална супервизия

  A039

  Изисквания за завършване на нивото

  Компетенции при завършване на второ ниво 
  • Задълбочено познаване на психодраматичните техники и техники за работа с несъзнаван материал на психодраматичната сцена.
  • Задълбочено познаване на основните теоретични концепти на аналитичната психология и прилагането им в психодрамата.
  • Задълбочено разбиране на символния език на несъзнаваното
  • Разбиране и управление на собствените емоции
  • Разбиране на динамиката на преноса и контра преноса.
  • Умения за водене на индивидуален случай чрез монодрама

  Допълнителни изисквания

  o Не повече от 10% отсъствия
  o Протоколи за самостоятелната практика и проведените срещи на групата
  o Супервизия – супервизията може да бъде допълнена чрез индивидуална супервизия, но задължително след като кандидата е присъствал на 90 часа супервизия, проведена в рамките на своята обучителна група и минимум 30 часа в група за супервизия
  o Теоретична разработка, описваща самостоятелната практика на обучаемия
  o Изпит пред комисия от трима психодрама водещи във формата на защита на теоретичната разработка

 • Uncategorized 05.02.2020 Коментарите са изключени за Надграждащо обучение

  Надграждащо обучение

  alchemy-laboratory-granger

  Обучителният курс за надграждащо обучение по Юнгианска психодрама е насочен към  дипломирани психодраматисти, както и за обучаващи се , завършили първо ниво на обучение по психодрама (по изключение, намиращи се в края на обучението на първо ниво).

  При включването в програмата за юнгианска психодрама се предполага, обучаващият се да продължи своя тренинг в основната обучителна група за психодрама-терапевт. Затова предлагаме формат – 10 часа месечно ( един ден от уикенд).

  Съдържание на надграждащия курс за придобиване на диплома за психодрама-терапевт с юнгианска ориентация:

  1. Базисен теоретичен курс – 40 ч.
  2. Работа със сянката – 40 ч.
  3. Мъжкото и женското начало в нас и в света – 60 ч.
  4. Работа с митове и приказки – 160 ч.
  5. Работа със сънища – 150 ч.
  6. Личен опит в индивидуална терапия – 50 ч.
  7. Групова супервизия – представяне на случай – 50 ч.
  8. Самостоятелна работа с клиенти, протоколирана – 150 ч.

  Освен участие в цялостния курс на обучение, вие можете да изберете да посещавате и отделен модул.

  Препоръчва се преди участието в отделен модул да сте преминали през базисния теоретичен курс.

  Заявки за кандидатстване : hiron.ipp@gmail.com  и на телефони: 0898 672230 и 0898 464770

 • Uncategorized 04.02.2020 Коментарите са изключени за две направления

  Програмата има две направления

  1318528964_stage_spotlight_03

  Основната  програма е насочена към студенти и професионалисти от помагащите професии, които нямат психодраматични умения. Те подлежат на цялостно обучение по стандартите на Институт „Хирон“ за придобиване на квалификация психодрама-терапевт (виж повече)

  1348682910_stage_spotlights_01

  Надграждащото обучение  е допълнително обучение за психодрама-терапевти или обучаващи се в края на първо ниво и във второ ниво, като обучаващите се продължават обучението си в своите обучителни групи и допълнително участват в юнгианските модули на програмата (виж повече)

  Успешното покриването на изскванията на програмата дава квалификацията психодрама-терапевт с юнгианска ориентация.

  Приемът става след провеждане на входящо интервю.

  Заявки за кандидатстване на адрес: hiron.ipp@gmail.com  и на телефони: 0898 672230 и 0898 464770

 • Uncategorized 01.02.2018 Коментарите са изключени за НАСОКИ  КЪМ  ВОДЕЩИТЕ

  НАСОКИ  КЪМ  ВОДЕЩИТЕ / ПРЕЗЕНТАТОРИТЕ В ОСНОВНАТА ПРОГРАМА НА XIII Международна конференция на FEPTO „Дървото на живота: традиция и обновление“

  ФОРМИ НА УЧАСТИЕ

  Уъркшоп / Семинар

  • с продължителност 2 академични часа (90 минути)
  • с продължителност 3 академични часа (135 минути)

  Презентация

  • с продължителност до 30 минути, в рамките на пленарна сесия и / или теоретичен панел

  Постер и съпътстващи информационни материали

  • Представяне на изследване, организация, практика.

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДЕЩИТЕ / ПРЕЗЕНТАТОРИТЕ

  Заявителите за участие в основната програма на конференцията следва да са психодрама водещи/ психодрама терапевти или психодрама асистенти с МИНИМУМ две години консултантска/терапевтична практика в индивидуален или групов сетинг.

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДЕЩИТЕ В СТУДЕНТСКАТА СЕКЦИЯ 

  Посочете името на Вашия супервизор, с който работите по предложената тема.

  ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ГОВОРИТЕЛ/ВОДЕЩ  В ОСНОВНАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

  Заявките за участие се подават до 28.02.2018г.

  Разглеждат се от Програмния комитет до .02.2018г.

  В Програмният Комитет участват членове на УС на ИПП „Хирон” и членове на УС на БДПГТ.

  При необходимост от допълнителна информация относно водещия или уъркшопа Програмния комитет ще потърси контакт с водещия.

  Програмния комитет  си запазва правото да откаже или върне за преработване Вашето предложение.

  ВАЖНО: Данните от Вашата заявка ще бъдат публикуване в програмата на конференцията, така както сте ги описали в нея.

  С уважение,

  ИПП „Хирон”,

  БДГПГТ

   

   

 • Uncategorized 31.01.2018 Коментарите са изключени за РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ

  ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ

  Плащането ще се извърши на два етапа. ПЪРВАТА ЧАСТ от таксата трябва да бъде платена на директно , ВТОРАТА – на място при регистрацията за събитието В Правец.

  1. Първата част от таксата се плаща директно на хотела след като получите потвърждение от нашия тим и прикачена форма за регистрация и плащане на хотела (информация за плащането е описана вътре)
  2. Втората част от плащането трябва да бъде направена в български лева на място при регистрацията за събитието.

  Инструкции за регистрация:
  1.. Попълнете регистрационната форма за конференцията на страница http://www.fepto.com/fepto-conference/registration-form
  2. Ще получите мейл от организаторите с кратка регистрационна форма за хотела и инструкция за плащане в нея.

  1. Моля, изпратете тази форма само на адреса на хотела:reservationspravets@tts.bg, а не обратно на организаторите, тъй като ние не сме оторизирани да съхраняваме тази информация.
  2. Направете плащането към хотела (първата сума от таксата) както е показано по-долу, според избраната от Вас категория. Моля, обърнете внимание, че направено плащане към хотела не подлежи на връщане.
   5. Изчакайте потвърждение за валидна регистрация от организационния комитет на конференцията.
  • РАННА РЕГИСТАРЦИЯ, до 1ви март 2018

  ЕДИНИЧНА СТАЯ, all-inclusive, 384 лв. + на място 200 лв.
  ДВОЙНА СТАЯ, all-inclusive, 302 лв. + на място 160 лв.
  ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА, all-inclusive, 302 лв. + на място 120 лв.
  *ПРИХОДЯЩИ – в цената е включена храна (без нощувка) 180 лв. + на място 120 лв.

  *Цената вкл. всичко, както при останалите участници, без стая за нощувка

  • КЪСНА РЕГИСТАРЦИЯ, не по-късно от 1 май

  ЕДИНИЧНА СТАЯ, all-inclusive, 384лв. + на място 280 лв.
  ДВОЙНА СТАЯ, all-inclusive, 302 лв. + на място 220 лв.
  ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА, all-inclusive, 302 лв. + на място 180 лв.
  *ПРИХОДЯЩИ – в цената е включена храна (без нощувка) 180 лв. + на място 180 лв.

  *Цената вкл. всичко, както при останалите участници, без стая за нощувка

  При въпроси относно настаняване, храна, плащане или други аспекти на събитието пишете на адрес: feptopravetz2018@gmail.com

 • Uncategorized 31.01.2018 Коментарите са изключени за Най-голямото психодраматично събитие’2018

  Заповядайте на най-голямото психодраматично събитие, което ще се състои тази година в България,

  13-та Международна конференция по психодрама

  на Федерацията на европейските психодрама тренингови организации (FEPTO)

  ДЪРВОТО НА ЖИВОТА. ТРАДИЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ

  организатори

  ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОДРАМАТИЧНИ ПРАКТИКИ „ХИРОН“

  и БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ

  Подробности за участие можете да разберете, следвайки информацията, представена този сайт, в сайта на Федерацията на европейските психодрама тренингови институти (FEPTO),сайта на Дружетвото по психодрама и групова терапия

  и страницата на конференцията във facebook:  13th FEPTO Conference -The Tree of Life: Tradition and renewal

   

  РЕГИСТРАЦИЯТА  може да бъде направена  на сайта на  FEPTO   За ваше улеснение е предвидена и регистрационна форма на български език.

  Очакваме ви за да превърнем заедно събитието във вълнуващо и незабравимо психодраматично преживяване!

 • Uncategorized 04.02.2015 Коментарите са изключени за Психодрама и бизнес

  Tags:

КАКВО ПРЕДСТОИ

На 27 ЯНУАРИ'2024 стратира нова група за личен опит!

Водещи:
Десислава Колева
психолог, психодрама терапевт, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“, консултант по хранителни разстройства.

Ваня Димова
психолог, психодрама терапевт под супервизия, член на Институт за психодраматични практики „Хирон“. За да заявите участието си в групата, моля пишете на мейл :

dessybkoleva@gmail.com или
vanya.dmv@gmail.com
Или се свържете с нас на:
0886895853 – Десислава Колева
0894417500 – Ваня Димова

                                              Очакваме Ви!

*** *** ***

Предстои стартиране на група за личен опит в класическа психодрама.

Групата завършва със сертификат, даващ възможност за продължение в обучителна група по психодрама на специалисти и студенти в сферата на помагащите професии, които желаят да продължат обучението си в областта на психотерапията.

Продължителността на групата е 200 учебни часа, един уикенд в месеца в рамките на една година.

Начало на групата - 20 януари 2024г.

Групата е подходяща за хора интересуващи се от обучението по психодрама и групова терапия. Но и за всеки, който търси личностно развитие и иска да потърси причините за своите затруднения.

Желаещите да се запишат задължително трябва да преминат през интервю.

За контакти:
КАЛИНА БОЯДЖИЕВА
0887 750 734, kalinarb@yahoo.com